Dlaczego oszukiwanie?

Ustawa

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.
2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.
(…)
[w ust. 3 i 4 są przepisy na temat reklamy porównawczej]

Na paragraf 4 najczęściej natykamy się buszując po internecie. Ale nie tylko. Wszystkie niepodpisane artykuły, reklamy, polecanie przez podstawione osoby naznaczone są łamaniem tego paragrafu. Dlatego warto kilka razy się zastanowić czy to co czytamy jest neutralne czy sponsorowane. A potem wierzmy i tak tylko w 60% tego co przeczytaliśmy.

Reklamy